Verkoopsvoorwaarden VN CLEan

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten via de Internetsite www.vncleanshop.com, beschikbaar op het adres…www.vncleanshop.com…. en de Internetsite www.vncleanshop.be . De huidige Algemene Voorwaarden beheren enkel de verkoop van producten die voorgesteld worden op de Site.

1.2.  De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de natuurlijke persoon Vanslembrouck Natalie (BTW 0893 156 796), met maatschappelijke zetel te Amersveldestraat 237, 8610 Zarren, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

1.3. Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.

1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.

De onderneming Vanslembrouck Natalie benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Amersveldestraat 237 8610 zarren, via e-mail op het adres natalie@vncleanshop.be of telefonisch op het nummer  +32(0)476 852 441.

3.1. Aankoopprijs van het Product of van de dienst

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de Klant.  De Producten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde prijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt.

3.2. Leveringskosten

Bij de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen. De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de Klant indien hij zijn Bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

3.3. Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres vncleanshop@vnclean.be of zijn bestelling telefonisch uit te voeren; via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.

3.4. De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.

4.1. Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:

  • met overschrijving vóór ophaling of verzending (online verschillende betaalopties mogelijk.)
  • met cash bij ophaling
  • Met bancontact via Payconiq of Sumup.

4. 3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus).

5.1. De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven leveradres wordt verstuurd zo snel mogelijk na de bevestiging van de Bestelling en ontvangst van betaling. Indien de Klant het pakket niet in ontvangst kan nemen zal hij een zendingsbericht in de brievenbus krijgen. Hijk kan er dan zelf voor kiezen om het pakket op te halen in het dichtst bijzijnde postcentrum of gratis bellen om een tweede presentatie van het pakket te vragen op het moment dat hij wel thuis is. Niet alle producten en/of materialen kunnen geleverd worden omwille van hun aard, maar kunnen wel opgehaald worden door de klant zelf.

5.2. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

5.3. Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, zoals bepaald in artikel 6, respectievelijk artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

6.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop en om de verkoper hiervan in kennis stellen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige Algemene Voorwaarden. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

6.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Amersveldestraat 237 8610 zarren. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

6.3. In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

6.4. Modaliteiten van terugbetaling

De Klant zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

Geregistreerde klanten kunnen ook profiteren van het bonusprogramma! Voor iedere euro die je besteedt in onze shop spaar je automatisch één bonuspunt. Deze bonuspunten kun je vervolgens inwisselen in korting bij het afrekenen van je volgende bestelling. Hoe spaar ik bonuspunten en wat zijn de voorwaarden? Voor iedere euro van de bestelwaarde ontvang je automatisch één bonuspunt. Om te sparen hoef je zelf dus niets te doen. De bonuspunten worden op je puntenrekening bijgeschreven zodra je bestelling is verzonden en wij je betaling hebben ontvangen. Een bonuspunt is vervolgens één jaar geldig. Je spaart enkel punten per volledige euro. Bij bedragen eindigend op centen, wordt het bedrag na de komma vb € 0,50 niet meegeteld in de punten. Bij eerste aanmelding met Facebook account krijg je ook punten alleen voor verbinden van je account. Zo log je de volgende keer bovendien sneller in.

8.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Alle betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage conform het werkingsreglement van de v.z.w Europees Arbitrage Instituut met maatschappelijke zetel te 8200 BRUGGE, Azalealaan 7.. Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules” .

8.2.De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

8.3. Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

8.4. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar natalie@vnclean.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop VN Clean met ondernemingsnummer BE0893 156 796  met maatschappelijke zetel te 8610 Zarren, Amersveldestraat 237 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van VN Clean wordt geplaatst via www.vncleanshop.be en www.vncleanshop.com .


Ontdek meer van VN Clean Shop

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Uw mening telt! laat ons weten wat u van het product vindt.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.